Regulamin szkolenia: Wyzwolona, aby miłować prawdziwie

Regulamin udziału w szkoleniu: Wyzwolona, aby miłować prawdziwie

I.Postanowienia Ogólne.

 1. Organizatorem szkolenia: Wyzwolona, aby miłować prawdziwie jest Fundacja Wiara w Biznesie, o nr KRS  0000563181 z siedzibą przy ul. Szulborskiej 3/5 lok. 119 w Warszawie, nazywana dalej Organizatorem.
 2. Szkolenie: Wyzwolona, aby miłować prawdziwie w dalszej części regulaminu będzie nazywane Wydarzeniem.
 3. Każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu będzie nazywana Uczestnikiem.
 4. Wszystkich uczestników wydarzenia obowiązuje bezwzględne przestrzeganie niniejszego regulaminu.

II.Opis wydarzenia.

 1. Wydarzenie jest częścią projektu mającego na celu wspieranie kobiet na drodze formacji duchowej zgodnej z nauczaniem Kościoła Katolickiego.
 2. Celem Wydarzenia jest wspieranie i promowanie przedsiębiorczości w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną.
 3. Wydarzenie składa się z niezależnych od siebie części:
  • konferencji,
  • warsztatów,
  • indywidualnej modlitwy
  • Adoracji
  • Mszy Świętej
 4. Uczestnik może wybrać jedną z dwóch form uczestnictwa:
  •  Wariant 1: z noclegiem, wyżywieniem oraz materiałami rekolekcyjnymi – 369 zł
  •  Wariant 2: bez noclegu, z wyżywieniem oraz materiałami rekolekcyjnymi – 247 zł
 5. Dokładne ramy czasowe i program będą podawane bezpośrednio drogą mailową uczestniczką po zapisaniu się na Wydarzenie przez Formularz.
 6. Organizator zastrzega prawo do zmiany programu, prelegentów czy terminu Wydarzenia o czym będzie informował na stronie wydarzenia na facebooku, oraz drogą e-mailową i smsową – w przypadku zarejestrowanych osób. W sytuacji odwołania spotkania organizator zobowiązuje się do jego przeniesienia w innym terminie. 
 7. Wydarzenie będzie filmowane oraz fotografowane przez Organizatora, a relacja zamieszczona zostanie później na kanałach social mediów, strony internetowej i materiałach promocyjnych.
 8. Uczestnictwo w Wydarzeniu ma charakter całkowicie dobrowolny. 

III. Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu.

 1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełnię praw. W przypadku udziału osoby niepełnoletniej wymagana jest koniecznie pisemna zgoda rodziców.
 2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest rejestracja Uczestnika za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie wydarzenia oraz uzyskanie potwierdzenia drogą mailową od Organizatora o prawidłowym przebiegu rejestracji.
 3. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się spotkanie w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 4. Uczestnik Wydarzenia oświadcza, że nie będzie rościł żadnych praw do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach relacjonujących przebieg Wydarzenia oraz wyraża zgodę na komercyjne rozpowszechnianie tychże materiałów. 
 5. Uczestnik, który przyjdzie na spotkania w odzieży ze znakami satanistycznymi czy okultystycznymi nie zostanie wpuszczony na spotkanie.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania norm powszechnie akceptowanych społecznie.
 7. Na Wydarzeniu obowiązuje dyskrecja oraz empatia, nie opowiadamy na zewnątrz o kwestiach poruszanych w trakcie dyskusji czy warsztatów. Szczegółowo zostało to opisane w dokumencie: Zasady obowiązujące na spotkaniach Duchowość kobiety.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, prosimy powiadomić niezwłocznie Organizatora.
 9. Udział w spotkaniach oraz materiały szkoleniowe są w cenie wydarzenia dla uczestników chyba, że w treści wydarzenia został wyraźnie zaznaczony odpłatny charakter.
 10. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem, jego postanowieniami i akceptuje jego treść.

IV.Rejestracja na wydarzenie.

 1. Rejestracja na Wydarzenie odbywa się przez formularz udostępniony na stronie wydarzenia.
 2. Warunkiem prawidłowej rejestracji na Wydarzenie jest otrzymanie potwierdzenia udziału drogą mailową od Organizatorów.
 3. Organizator może zablokować możliwość rejestracji i zgłaszania uczestnictwa w Wydarzeniu w razie wyczerpania się dostępnych miejsc.
 4. Liczba Uczestników biorących udział w projekcie jest ograniczona.

V.Obowiązki i uprawnienia Organizatora.

 1. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie Wydarzenia.
 3. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie Wydarzenie.
 4. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad, wezwać do opuszczenia przez niego Wydarzenia i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 5. Podczas Wydarzenia Organizator oraz lokal nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie osób przebywających na Wydarzeniu.
 6. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, które są niezależne od Organizatora.
 7. Organizator ma prawo odwołać spotkanie z przyczyn niezależnych od niego.
 8. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru certyfikatu ukończenia Wydarzenia, które będą rozdane na ostatnim zamykającym Wydarzenie spotkaniu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo autorskie do materiałów udostępnionych uczestnikom projektu i zabrania powielania ich. 
 10. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami drogą: mailową, smsową, przez grupę na facebooku, kanałami social mediów.

VI. Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Wiara w Biznesie  o nr KRS 0000563181 z siedzibą przy ul. Szulborskiej 3/5 lok. 119 w Warszawie, nazywana dalej Administratorem.
 2. Administrator przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych Uczestników Wydarzenia i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 3. W rejestracji konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia świadczeń wynikających z organizacji, przebiegu i udziału w Wydarzeniu.
 4. Dane Osobowe Uczestników Wydarzenia są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. W wypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej drogą elektroniczną, dane osobowe Użytkownika są również przetwarzane w celu przesłania przedmiotowych informacji.
 6. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Administratora, bądź też podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania tych danych.
 7. Uczestnik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane i dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Uprawnienia te Uczestnik wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową Administratorowi danych – na adres: kobietabiznesu@wiarawbiznesie.pl lub Organizatorowi na adres otrzymany podczas rejestracji na dane Wydarzenie. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Wydarzeniu został zakończony ze względu na niedozwolone zachowanie, Administrator może na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 8. W przypadkach określonych w innych przepisach prawa, Administrator może również udostępnić część danych osobowych Uczestnika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw osoby trzeciej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek podmiotu mającego interes w uzyskaniu danych osobowych Uczestnika, jeżeli podmiot żądający udostępnienia danych w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę udostępnienia danych osobowych, np. w wypadku gdy zachodzi podejrzenie naruszenia praw osoby trzeciej.
 9. Administrator może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Uczestnika, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość archiwizowania skierowanej do niego korespondencji od Uczestnika, która w niektórych przypadkach może być wykorzystana dla celów dowodowych.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom wiadomości e-mail oraz sms, zawierających powiadomienia o zmianach w Wydarzeniu, w szczególności zmianach w Regulaminie, odwołania spotkania i innych informacjach, mających na celu zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.
 12. Celem Organizatora nie jest wysyłanie niezamówionych informacji handlowych osobom trzecim ani propagowanie takiego działania. Administrator stanowczo potępia zachowania, mające na celu uzyskanie korzyści płynących z natarczywego spamu. 

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu. 
 2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia tej osoby z udziału w Wydarzeniu 
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników pod linkiem: 
 4. Organizator zastrzegają sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. 
 5. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są indywidualnie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 lutego 2019 r.